ดูหน้า

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย
Mangosteen Research & Development Center (Thailand)

x2

ศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย จัดตั้งขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2551 โดยมีนักวิจัยไทยที่ได้ทำการวิจัยสารธรรมชาติในมังคุดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อรวบรวมนักวิจัยไทยที่ดำเนินการเกี่ยวกับสารในมังคุดให้อยู่ในองค์กรเดียวกัน สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูล ทำให้ไม่เกิดสูญเสียเวลา และงบประมาณจากการทำการวิจัยซ้ำซ้อน

2.เพื่อให้ประสานให้นักวิจัยวางแผนการวิจัยเพิ่มเติม ได้ข้อสรุปเชิงวิชาการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพ และสรรพคุณของผลิตภัณฑ์มังคุดไทย อาทิเช่น การทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของมังคุดไทยในการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคต่างๆในคนซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของนักวิจัยจากหลายสาขาความเชี่ยวชาญ และงบประมาณที่สูง

3.เพื่อประสานให้นักวิจัยไทยใช้ผลงาน และข้อมูลของงานวิจัยเกี่ยวกับสารในมังคุดในการร่วมสร้างอุตสาหกรรมที่มั่นคง และยั่งยืนกับชาวสวน และนักอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มังคุด อันก่อให้เกิดประโยชน์กับชาวสวนในการสร้างมูลค่าของผลผลิต เกิดประโยชน์แก่นักอุตสาหกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม และเกิดประโยชน์แก่นักวิจัยเองในเชิงสร้างความภาคภูมิใจ และค่าสมนาคุณที่เหมาะสม

4.เพื่อนำเสนอผลงาน และข้อมูลงานวิจัยสารในมังคุดจนถึงปัจจุบัน และที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นเอกภาพ และครบวงจรให้กับวงการวิชาการ วงการธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ทั้งใน และต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับในประโยชน์ จากการใช้ผลิตภัณฑ์มังคุดในกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคที่มีความรู้ และการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มปริมาณ และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศในที่สุด

นักวิจัย Operation BIM ที่ร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย

1. ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

ประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพ ปั้นทอง 

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม

ภาควิชาคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย (แย้มนิยม)

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “APCO”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ภายใต้ชื่อ บริษัท แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ ต่อมาในปี 2548 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เข้าจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายใต้สัญลักษณ์ “APCO”
apco
 

เอเชียนไลฟ์ ในเครือ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2542 จากการรวมตัวของนักธุรกิจผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลด้วยปณิธานมุ้งมั่นที่จะให้คนไทยมีส่วนร่วมในการสร้างอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ และความงามที่มีความมั่นคง และยั่งยืนซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทยตามหลักวิทยาศาสตร์สากล โดยผ่านองค์กรธุรกิจเครือข่ายที่มีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง สามารถสร้างฐานะ และความมั่นคงให้แก่สมาชิก ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีส่วนในการพัฒนาสังคม  และสร้างเสริมเศรษฐกิจด้วยการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมาตรฐานระดับโลก

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยเอเชียนไลฟ์ มีทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอางที่ผลิตขึ้นจากผลงานการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโดยคณะวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้
  • มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 100%
  • มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เกินกว่า 90%

ในปี 2548 เพื่อยกระดับให้เป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และความงามอย่างครบวงจรเอเชียนไลฟ์ได้ควบรวมกิจการกับบริษัทอื่นในเครือเดียวกันคือ องค์กรวิจัยพัฒนา บจก. เอเชียน นูทราซูติคอลเซ็นเตอร์,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง บจก.แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช และโรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บจก. กรีนโกลด์ ให้อยู่ภายใต้การบริหารที่มีเอกภาพของบริษัทเดียวกันคือ บริษัท เอเชียน ไฟน์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) : APCO

ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยสมาชิกเอเชียนไลฟ์ จึงเป็นผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียง ซึ่งผลิตโดยโรงงานในกลุ่มบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการรับรองระบบ GMP จากกระทรวงสาธารณสุข และใบประกาศนียบัตร ISO 14001:1996

เพื่อให้สมาชิกมีส่วนในการสร้างบริษัท บริษัทฯ จึงได้ให้สมาชิกร่วมกับคณะผู้บริหารของบริษัทฯ สร้างแผนการตลาดเอเชียนไลฟ์ ที่มีประสิทธิภาพ ถูกกฎหมาย โปร่งใส เข้าใจง่าย ให้ความมั่นใจ และเป็นธรรมแก่สมาชิก ภายใต้อุดมการณ์ และปรัชญา “ผสานใจ สู้หลักชัย ในชีวิต (Mutual Commitment to Success)” ของบริษัทฯ

สำนักงาน APCO

0s

สำนักงานกรุงเทพฯ

89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจครบวงจรในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ และความงามจากธรรมชาติ ด้วยการวิจัยพัฒนา ผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หลักคือผลิตภัณฑ์ Operetion BIM (BIM100) โดยมุ่งเน้นที่ให้การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่ติดเชื้อรา แบททีเรีย ไวรัส และผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ และแพ้ภูมิตัวเอง ด้วยกระบวนการธรรมชาติที่ปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียงโดยทำการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

บริษัททำการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “APCO”

APCO : บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ในโอกาสย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ MAI
เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ SET
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561


รับชมคลิป VTR ตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=ezgQMW8S1Uk&feature=youtu.be

 


03 กันยายน 2562

ผู้ชม 5539 ครั้ง